Aktualności

Dialog pomaga przekraczać bariery

 Przesłanie  Animatorów Spotkań Małżeńskich z międzynarodowego Zjazdu w Pelplinie 20-23 września 2013

Spodobało się Panu Bogu, by w krajach Europy Wschodniej powstała wspólnota małżeństw i kapłanów oraz osób życia konsekrowanego różnych narodów, rozpoznająca dialog jako Boży dar dany po to, by budować i odbudowywać więź małżeńską, więź rodzinną. W sytuacji, gdy rozpada się połowa zawieranych małżeństw, a coraz więcej par żyje bez sakramentu małżeństwa, staramy się dawać świadectwo, że  miłości trwała, wierna i uczciwa jest możliwa i staramy się ukazać istotę sakramentu małżeństwa.

Doświadczenie pokazało, że opracowane w Spotkaniach Małżeńskich zasady dialogu, a więc pierwszeństwo słuchania przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem, dzielenia się przed dyskutowaniem, a nade wszystko przebaczanie, jeżeli  przyjęte jako Boży dar, budują więź w małżeństwie i rodzinie, a także szerszych kręgach społecznych zgodnie z Chrystusowym wezwaniem do trwania w Jego miłości (por. J 15,9b) i miłowania siebie nawzajem, tak jak Chrystus nas umiłował (por. J 13,34). Pomaga nam w tym psychologia komunikacji, teologia i nauka Kościoła.

Tak rozumiany dialog pomaga przekraczać bariery, które są w nas samych i otwierać się na bogactwo każdej osoby ludzkiej. Konsekwentne stosowanie zasad dialogu i w rezultacie podejmowanie decyzji i strategii działania pokazuje, że wartości życia małżeńskiego mogą zyskiwać wciąż nowy koloryt prawdy, dobra i piękna. Świadczą o tym wypowiedzi wielu tysięcy małżeństw, które uczestniczyły w Spotkaniach Małżeńskich.

Co więcej, na obszarach, na których w minionych stuleciach, niektórzy nasi przodkowie żyli w pokoju i miłości, ale inni doświadczali wielkiej nienawiści, eksterminacji i zbrodni ludobójstwa, staramy się budować i odbudowywać opartą na dialogu więź małżeńską, a zarazem więź międzyludzką wogóle – miedzy narodami i wyznaniami. W czasie różnych naszych spotkań doświadczamy też, że chociaż człowiek zbawia się we własnym narodzie i własnej kulturze, to jednak w Chrystusie przynależymy do jednej wielkiej rodziny. 

Św. Paweł porównał miłość męża i żony do miłości Chrystusa i Kościoła (Ef 5,32). Małżeństwa, rodziny i wszyscy ludzie w krajach, w których rozwijają się Spotkania Małżeńskie są częścią tego Kościoła  Dlatego ufamy, że budując i odbudowując więź małżeńską na wzór miłości Chrystusa i Kościoła, unaoczniamy również miłość Chrystusa do naszych narodów, a zarazem miłość i więź pomiędzy tymi narodami. Przezwyciężamy tym samym trudną niekiedy przeszłość i z nadzieją patrzymy ku przyszłości. Przezwyciężając powszechny kryzys małżeństwa i rodziny, odbudowując więzy męża i żony odbudowujemy więź międzyludzką w znacznie szerszym kontekście. Tędy prowadzi droga miłości Pana Boga i bliźniego (por. Mt 22,37-40), tędy prowadzi droga do świętości.

Ustanowiony przez Chrystusa Kościół został przez ludzi podzielony wyznaniowo. W Spotkaniach Małżeńskich doświadczamy jednak wyraźnie, że może być znowu zjednoczony w Chrystusie jako Głowie (por. Ef 4,15). Dlatego tworzymy jeden chrześcijański ruch, w którym funkcjonują dwa oddzielne stowarzyszenia – katolickie i prawosławne – które w swoich działaniach kierują się zasadami prawa kanonicznego swoich Kościołów. Ufamy, że  nasza praca wśród małżeństw i rodzin jest częścią szerszego planu Pana Boga, żeby jednoczyć ludzi ze sobą i z Nim. Nasza katolicko-prawosławna współpraca odbywa się za wiedzą i zgodą władz Kościoła rzymsko-katolickiego i Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Zgromadzeni na Międzynarodowym Zjeździe Animatorów Spotkan Małżeńskich w Pelplinie zawierzamy Panu Bogu wszystkie wysiłki by być świadkami dialogu, zgodnie z Jezusowym wezwaniem, by iść na cały świat (Mk 15,16) i być Jego świadkiem aż po krańce ziemi (Dz 1,8). Miłość Chrystusa przynagla nas (2Kor 5,14).

Animatorzy Spotkan Małżeńskich z Białorusi, Irlandii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Mołdawii, Niemiec, Polski, Rosji i Ukrainy zebrani na Międzynarodowym Zjeździe w Pelplinie.

 

Pelplin, 23 września 2013 r.