Aktualności

Solidarność z Ukrainą

W związku z wydarzeniami na Ukrainie Liderzy Spotkań Małżeńskich wystosowali list do Animatorów Spotkań Małżeńskich na Ukrainie zarówno gałęzi rzymskokatolickiej, jak i grekokatolickiej.
W tych dniach w sposób bardzo szczególny łączymy się z Wami w modlitwie przed Panem Bogiem. Duchowo jesteśmy z Wami wszędzie, gdzie dbacie o duchową wolność i godność osoby ludzkiej. Tak jak Wasi kapłani i wiele osób świeckich stoi z krzyżami i ikonami  pomiędzy demonstrantami a milicją, tak my duchowo jesteśmy razem z Wami.
Jako Liderzy Ruchu, którego charyzmatem jest Boży dar dialogu, dzielimy się z Wami naszym najgłębszym pragnieniem, by na Ukrainie zwyciężył dialog, a mądre decyzje były podjęte w wyniku wzajemnego słuchania, rozumienia, dzielenia się sobą i żeby doszło do przebaczenia. Boże zasady dialogu uczą nas odróżniania dobra wspólnego,  miłości bliźniego i życia w prawdziwej wolności od układów, prywatnego dobra partykularnego i miłości własnej. Ojczyzna nie jest towarem, którym można handlować, ale wspólnym dobrem, w którym wzrasta prawda, dobro i piękno.  
Św. Paweł mówi do nas wszystkich: „Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. (...), miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!” (Ga 5,13). I taka jest istota władzy, która od Boga pochodzi. Dlatego rację ma św. Tomasz z Akwinu, który pisze, że „władza tyrańska nie jest sprawiedliwa, gdyż nie kieruje się ku dobru wspólnemu, ale ku prywatnemu dobru rządzących. Dlatego sprzeciw wobec tej władzy nie jest buntem — chyba że byłby to sprzeciw tak nieuporządkowany, iż społeczność więcej utraciłaby na skutek samego sprzeciwu niż na skutek rządów tyrana. Raczej bowiem tyran jest buntownikiem, gdyż podtrzymuje niezgody i bunty, aby bezpieczniej mógł rządzić. Na tym właśnie polega tyrania, że celem jej jest własne dobro rządzących ze szkodą dla społeczności”. (Suma teologiczna 2—2, q.42, a.2 ad 3).
Dedykujemy Wam te słowa w kontekście Waszego uczestniczenia w procesie przemian, w podejmowaniu decyzji wolnych od przemocy, strzegących się prowokacji, a mających na celu dobro wspólne. Pan Jezus powiedział: „Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni” (Mt 5, 6). Życzymy Wam tego nasycenia.
Dodajmy jeszcze słowa św. Pawła: „Ale jeżelibyście nawet coś wycierpieli dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. (...)  Nikt z was niech nie cierpi jako morderca albo złodziej, albo złoczyńca, albo jako nieuczciwy nadzorca obcych dóbr. Jeśli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu” (1 P 3,14; 4,15n).
Razem z Wami wychwalamy Boga w tym imieniu.

Liderzy Spotkan Małżeńskich
Irena i Jerzy Grzybowscy
Warszawa, 23.01.2014

PS. W związku z bardzo pozytywnym oddźwiękiem na ten list wśród Animatorów Stowarzyszenia  Liderzy przeprowadzili sondę, w wyniku której list został uznany za stanowisko całego Ruchu Spotkania Małżeńskie.